Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Về một bổ đề quan trọng

Bài viết xoay quanh một bổ đề quan trọng có nhiều ứng dụng trong các bài toán khác nhau với các công cụ về phương tích và trục đẳng phương.

derakynay939.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét