Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

The extension of Fermat-Steiner problem on simplex

Abstract. We will prove Fermat-Steiner problem on simplex in high dimension.

gomoi.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét