Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Một số đề hình học trong kỳ thi vào trường PTNK

Tóm tắt. Bài viết sẽ tập trung khai thác và phát triển một số đề hình học thi vào trường PTNK từ năm 1999 tới năm 2014.

derakynay1007.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét