Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Extension of a geometric problem in shortlist 2012

Abstract. This article turns around a mice geometric problem in shortlist 2012 by using pure geometry tools. .
derakynay982.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét