Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Mở rộng bài hình học trong IMO shortlist 2011

 Tóm tắt. Bài viết mở rộng và chứng minh bài hình học G6 trong IMO shortlist 2001.

derakynay1145.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét