Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Về bài toán thi Olympic nữ sinh ở châu Âu năm 2014

Tóm tắt. Bài viết mở rộng và phát triển bài toán hình học trong kỳ thi Olympic toán dành cho nữ sinh ở châu Âu năm 2014.

derakynay1096.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét