Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

On geometric problem of IMO 2014 first day

 Abtract. This article is writting about and expanding geometric problem of IMO in 2014 first day by pure geometric tools.

derakynay1015e.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét