Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

On geometric problem of IMO 2014 second day

Abstract. This article is writing around and expanding geometric problem of IMO exam in 2014 second day by pure geometric tools.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét