Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 2 tháng 10 năm 2015

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

derakynay1214.pdf

1 nhận xét: