Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Một số ứng dụng của cực và đối cực

Tóm tắt. Bài viết sẽ tóm tắt lại một số kiến thức về cực và đối cực đối với một đường tròn đồng thời đưa ra một số ví dụ nâng cao cho thấy ứng dụng khó thay thế của các khái niệm này trong thực hành giải toán.


Bài viết lược trích từ tạp chí Epsilon số 8.

1 nhận xét: