Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Bài toán chứng minh trung điểm và các mở rộng

Bài viết lược trích từ báo Epsilon 12.

Tóm tắt.
Bài viết mở rộng và phát triển bài toán hình học hay về chứng minh trung điểm sử dụng các công cụ hình học thuần túy và hàng điểm điều hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét