Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Về một đề toán hay từ tạp chí THTT

Tóm tắt. Bài viết đưa ra các lời giải khác nhau đồng thời phát triển và mở rộng một đề toán hay trên báo THTT dùng các công cụ hình học thuần túy và hàng điểm điều hòa.

derakynay1461.pdfKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét