Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

7 bài toán về trục Hatzipolakis

Xem tại diễn đàn các bài toán hình học.

See https://artofproblemsolving.com/community/c374081h1647061_seven_problems_with_hatzipolakis_axis

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét