Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

RECENT ADDITIONS TO ETC


Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18866) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18866

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18867) = REFLECTION OF X(2) IN X(13448)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18867

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18868) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18868

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18869) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18869

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18870) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18870

Tran Quang Hung and Francisco Javier García Capitán
X(18871) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18871

Tran Quang Hung and Randy Hutson
X(18872) = X(6)X(694)∩X(39)X(512)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18872

Tran Quang Hung and Randy Hutson
X(18873) = X(262)X(6036)∩X(523)X(3629)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18873

Thank Mr Antreas Hatzipolakis for creating the facebook link.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét